Brugergrænseflader og dataoverførsel
for integreret blodglukosemåler
Eksamensprojekt på IPL, DTU, vejleder Torben Lenau

Thomas Sørensen, 15 januar – 15 december 2001

Dette projekt er gennemført i snævert samarbejde med 2 andre afgangsprojekter på Danmarks Designskole (Hans Christian Gjedde) og DTU (Dennis Nielsen). De tre sammenhængende projekter udgør sammen en ny produktfamilie, bestående af et insulindevice og en glukokosemåler med integreret fingerprikker, målestrips og logbog, som har et klart slægtskab gennem designet af apparaterne.

Projektet omfatter 2 dele: Brugergrænseflade og dataoverførsel.


Opgaveformulering til del 1, brugergrænseflade.

Denne del af projektet omhandler konstruktion af brugerfladen til blodglukosemåleren.

Det første kapitel er en beskrivelse af den teori der ligger til grund for selve det praktiske arbejde med glukosemåleren.
De efterfølgende kapitler er struktureret som det ses efterfølgende.

Som udgangspunkt er der stillet 4 overordnede spørgsmål for at løse opgaven:

A. Hvilke funktioner er der brug for?
B. Hvordan struktureres / betjenes de?
C. Hvordan kan man fremstille prototyper?
D. Hvordan kan man sikre sig at man har valgt den rigtige løsning?

Nedenfor er vist en skematisk oversigt over rapportens opbygning (del 1).

Spørgsmål

Opgaver

Metode

Resultat

A

Behovsanalyse.

Interview af interessenter.
Informationssøgning på Nettet.
Informationsmøder på Novo Nordisk.

Grundspecifikation.
Brugerkarakterer.
Funktioner i glukosemåleren.

Produktanalyse.

Oversigt over eksisterende glukosemålere.
Sammenligning af 5 glukosemålere.

B

Menukonstruktion.

Opstille alternative menuopbygninger.
Undersøge andre principper, minimalistisk, variabelt brugerniveau…

3 alternative menusystemer.
Menustruktur med variabelt brugerniveau.
Det valgte menusystem.

C

HTML – prototype.

 

 

Skærmbilleder i Illustrator.
HTML – dokumenter i Dreamweaver.

Prototyper til anvendelse i brugertest.

Papir prototype.

Skærmbilleder klippes ud, papmodel 2D af apparatet.

Fysisk prototype.

 

D

Verificering af prototype.

Valg af testpersoner.
Interview.
Valg af testmetode.
Brugertest.

Validering af brugertest.

Testrapport med:
1) Karakteristika for testpersonerne.
2) Overblik over problemer ved prototypen.
3) Revidering af prototypen.

 


Opgaveformulering til del 2, dataoverførsel.

Opgavens formål.
Anden del af opgaven har til formål at bestemme en eller flere egnede løsninger til dataoverførsel
mellem blodgukosemåleren, insulindevice og pc. Udgangspunktet er at det skal foregå ved trådløs dataoverførsel, men jeg vil undersøge så mange løsninger som muligt. Det er meningen at alle disse løsninger skal ende med en anvendelig løsning, som præsenteres implementeret i form af 3D tegninger.

Hovedspørgsmål.
Nedenstående er de hovedspørgsmål jeg stiller mig selvunder overvejelsen af løsning til dataoverførsel. Under ItD 1 & 2 var det målet at anvende Bluetooth. Dette kræver dog nøjere overvejelser, hvorfor jeg har valgt at starte fra bunden og overveje om
der er andre mulige løsninger.

Hvilke metoder findes der til (trådløs) dataoverførsel?

- Undersøgelse af hvilke løsninger der kan anvendes ved (trådløs) dataoverførsel.
- Vurdering af hvor gode disse løsninger er.
- Generel diskussion af løsningerne; hvordan tegner fremtiden, hvordan er sikkerheden og så
videre.

Hvordan kan den valgte løsning integreres i apparaterne?

- Beskrivelse af de fysiske forhold/plads.
- Hvilken problematik kan man støde på i forhold til brugerne?
- Effektforbrug kontra den effekt der er til rådighed i apparaterne kontra ønsket funktionstid.
- Hvilke negative effekter kan der optræde ved at kombinere trådløs dataoverførsel og insulin?
- Problemer med f.eks. varmepåvirkning.

Hvilke myndighedskrav gælder der på området for medicinske apparater?


Fremgangsmåde.
Jeg vil danne mig et overblik over hvilke løsninger der findes til (trådløs) dataoverførsel. Her springer opgaven som sagt et par trin tilbage i forhold til Integreret Design, hvor valget allerede var faldet på Bluetooth. Jeg vil lave en grundigere undersøgelse af hvilke løsninger der findes og sammenligne dem på grundlag af forskellige faktorer. Det kunne være pris, størrelse, eller mere bløde værdier som muligheden for automatisk dataoverførsel.

Til at afdække de forskellige løsninger vil jeg anvende en metode, jeg er blevet præsenteret for af
professor Li Shu fra MIT i Toronto. Denne metode baserer sig på at søge løsninger fra biologiens verden.
Desuden vil jeg foretage brainstorms.

Efter ar have afdækket så mange løsninger som muligt, vil jeg begynde at vurdere de forskellige
løsningers duelighed. Dette sker blandt andet på baggrund af de spørgsmål der er stillet tidligere i kapitlet samt på den
opstillede grundspecifikation / ledestjerner.

Dette skulle gerne ende med at indsnævre antallet af løsninger til et par stykker. Disse løsninger skal så gennemgå en grundigere vurdering. Til sidst skulle det ende med én eller måske to løsninger.

Den/de valgte løsninger vises implementeret i apparaterne.

Del 2 er opbygget således:

- Idegenrering og grovsortering.
- Udvælgelse af løsninger. Systematisk og subjektiv vurdereing.
- Nærmere beskrivelse af de valgte løsninger.
- Sandsynliggørelse af implementeringen af de valgte løsninger.